De verschillen tussen een Flex BV en een BV

Feitelijk is een Flex BV hetzelfde als een gewone BV. De naam Flex BV is ontstaan rondom de wetswijziging van 1 oktober 2012, genaamd 'wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht' (1, 2, 3, 4, 5).

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht treden in werking met ingang van 1 oktober 2012, met uitzondering van artikel IB van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

Als gevolg van de vereenvoudigde procedures en regels rondom het oprichten van een BV, is de 'gewone' BV al snel Flex BV gaan heten.

Belangrijkste wijzigingen

  • Afschaffing van het minimumstartkapitaal van € 18.000,-
  • Afschaffing van de verplichte bankverklaring en accountantsverklaring
  • Afschaffing van de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen.
  • De mogelijkheid om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen.
    • Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden of in afwijking van de wettelijke geschillenregeling in de statuten of een overeenkomst een geschillenregeling vast te leggen.